Privacyverklaring Stichting Dierbewustleven

Dierbewustleven is opgericht om bewustwording te creëren voor het dierenleed dat zich afspeelt in onze maatschappij en mensen te bewegen tot meer dierbewuste en diervriendelijke keuzes in hun leven. Daarnaast streeft de stichting ernaar het welzijn en de rechtspositie van dieren in het algemeen te bevorderen, de bescherming van dieren te stimuleren en schade aan individuele dieren te bestrijden. Dierbewustleven probeert dit doel te bereiken door alle gepaste middelen waaronder onder meer begrepen kunnen worden:

 • het geven van publieksvoorlichting via internet, flyers, persoonlijke voorlichting en persverklaringen
 • het nemen en stimuleren van initiatieven leidende tot de doelstelling;
 • het creëren van een zo breed mogelijk draagvlak voor de doelstelling bij maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, overheid; semi-overheid en publiek- en privaatrechtelijke organisaties;
 • samenwerking met organisaties met soortgelijke doelstellingen in binnen- en buitenland;
 • het bevorderen van doeltreffende wetgeving en de naleving daarvan;
 • het voeren van juridische procedures;
 • het inzamelen van gelden voor kleinschalige projecten van dierenhulp.

Exlegkipjes is een kleinschalige opvang voor ex-legkippen die onderdeel uitmaakt van Dierbewustleven.

Dierbewustleven heeft daarnaast diverse informatieve websites, zoals hierboven vermeld.

Als je op een andere website komt door op één van de aan Dierbewustleven toebehorende websites op een link te klikken, geldt de privacyverklaring van die website. Lees deze aandachtig door, zodat je weet hoe die partijen met jouw persoonlijke gegevens omgaan.

Deze privacyverklaring is dus uitdrukkelijk niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan.

Verwerkingsverantwoordelijke
Dierbewustleven is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

Persoonsgegevens
Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dat betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat ofwel naar deze persoon te herleiden is.

In de regel verzamelt Dierbewustleven geen persoonsgegevens, met als uitzondering onderstaande situaties.

Donatie
Als je een donatie doet aan Dierbewustleven krijgen wij je NAW-gegevens en/of e-mailadres van je door (tenzij je via een online module anoniem doneert). Deze gegevens gebruiken wij voor onze financiële / donateursadministratie. Dit doen we in een Excelbestand, beveiligd met wachtwoord. De gegevens bewaren we gedurende 7 jaar (wettelijk bewaartermijn). Donaties kunnen plaatsvinden via de volgende platformen:

 • overboeking via Triodos Bank www.triodos.nl, lees de privacyverklaring van Triodos Bank om te zien hoe zij met je gegevens omgaan;
 • www.geef.nl, lees de privacyverklaring van Geef.nl om te zien hoe zij met je gegevens omgaan;
 • www.paypal.com, lees de privacyverklaring van PayPal om te zien hoe zij met je gegevens omgaan;
 • www.sisow.nl, lees de privacyverklaring van Sisow om te zien hoe zij met je gegevens omgaan.

Petities
Voor onze petities worden naam en (e-mail)adresgegevens opgeslagen. De petitie wordt geanonimiseerd aangeboden. Als de betreffende instantie dat wil, kan zij inzage krijgen in de lijsten van de personen die de petitie hebben ondertekend. Wij zullen ons zoveel mogelijk inspannen om te voorkomen dat die gegevens ook daadwerkelijk worden overgedragen. Alle persoonsgegevens die betrekking hebben op de petitie worden na het aanbieden nog twee maanden bewaard waarna de gegevens worden vernietigd. Indien je dit hebt aangegeven, zullen wij jouw gegevens bewaren om ze verwerken in onze mailinglijst of voor de donateursadministratie.

Webshop
Enkele van onze websites hebben een webshop. Via de webshop kun je aankopen doen. Voor het verwerken van jouw bestelling hebben we je gegevens nodig. Op het moment dat je een aankoop doet, ga je een overeenkomst met ons aan en geef je toestemming dat we jouw gegevens verwerken met als doel de bestelling af te handelen. Denk hierbij aan naam, adres, betaalgegevens, evt. mailadres en telefoonnummer. Fiscale gegevens moeten we wettelijk 7 jaar bewaren. Andere gegevens die je hebt verstrekt met betrekking tot de bestelling in de webshop worden uiterlijk 2 maanden na het afhandelen van de bestelling verwijderd. Indien je dit hebt aangegeven, zullen wij jouw gegevens bewaren om ze verwerken in onze mailinglijst of voor de donateursadministratie.

Nieuwsbrief
Wij bieden voor sommige campagnes een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je jezelf kunt afmelden. Je e-mailadres wordt slechts met je expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Informatieverzoek
Als je contact met ons opneemt via ons e-mailadres of contactformulier, krijgen wij je naam en mailadres door. Afhankelijk van de vraag die je stelt, kunnen we je gegevens bewaren, zodat we later contact met je op kunnen nemen. Deze gegevens worden verwijderd na afhandeling of na maximaal 1 jaar.

In genoemde gevallen ben je zelf de bron van de gegevens. Dierbewustleven krijgt op geen andere manier dan via jouzelf je gegevens in handen.

Cookies
Al onze websites verzamelen in principe geen cookies, tenzij het gaat om cookies die nodig zijn om de website te kunnen laten functioneren. Dierbewustleven gebruikt geen tracking cookies of cookies voor het analyseren van bezoek- en surfgedrag.

Socialmedia-cookies en YouTube
De websites hebben zogenaamde socialmediaknoppen. Door het gebruik van deze knoppen surf je naar de desbetreffende socialmediaplatformen. Deze knoppen worden gebouwd door de socialmediaplatformen, met behulp van computercodes. Deze codes kunnen cookies op je systeem plaatsen. Dierbewustleven heeft hier geen invloed op en dit kunnen we niet voorkomen. Raadpleeg de privacyverklaringen van de socialmediaplatformen die je gebruikt voor meer informatie.
De video’s die zijn ingesloten op de websites worden opgeslagen op YouTube. Dit kan betekenen dat YouTube een YouTube-cookie op je systeem plaatst. We verwijzen naar hun privacybeleid voor meer informatie.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Alle laptops, accounts en bestanden zijn met wachtwoorden beveiligd.

Via de donatiemodules van www.dierbewustleven.info worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Dierbewustleven acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons of door donatieplatformen dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Rechten
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. De AVG stelt dat personen de volgende rechten hebben:

 1. Recht op informatie over de verwerking van zijn/haar gegevens
  Middels deze verklaring informeren wij je over de verwerking van je persoonsgegevens.
 2. Recht op inzage
  Je kunt na het indienen van een verzoek daartoe de persoonlijke gegevens die we van je hebben bewaard inzien.
 3. Recht op rectificatie
  Je kunt je gegevens rectificeren indien deze niet compleet of niet correct zijn.
 4. Recht op verzet
  Je hebt recht om je te verzetten tegen gebruik van je persoonsgegevens. Hierbij merken wij op dat dit wel binnen de kaders van de wet moet passen.
 5. Recht op beperking van de verwerking
  In deze verklaring wordt nader uitgelegd welke gegevens op welke wijze worden verwerkt. Jij hebt het recht om het gebruik van je gegevens te beperken. Bijvoorbeeld wanneer het gebruik ervan niet meer nodig is, of de verwerking onrechtmatig.
 6. Recht op dataportabiliteit
  Op je uitdrukkelijk verzoek kunnen je persoonsgegevens worden overgedragen aan andere instanties, etc.
 7. Recht vergeten te worden
  Met inachtneming van wettelijke bewaartermijnen van sommige persoonsgegevens heb je het recht om je gegevens door Dierbewustleven te laten verwijderen. Dit geldt uitdrukkelijk niet voor gegevens uit de donateursadministratie die van fiscaal belang zijn (7 jaar bewaartermijn).

Indien je gebruik wilt maken van je rechten, vragen we je contact op te nemen met privacy@dierbewustleven.info. Als je een klacht hebt over hoe Dierbewustleven met je privacy omgaat, kun je datzelfde emailadres aanschrijven. Je kunt je tevens wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Publicatie
Wij publiceren je persoonsgegevens niet.

Verstrekking aan derden
Je gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.

Dataregister
Dierbewustleven houdt een dataregister bij van de gegevens die worden verwerkt.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Algemene contactgegevens
Stichting Dierbewustleven
info@dierbewustleven.nl
06 – 12133993

Stichting Dierbewustleven, laatst geupdate: 18 februari 2019