Aangifte dierenmishandeling en verboden gebruik van vangkraal bij ganzenvergassingen in Noord-Holland

Dominee Hans Bouma en tien dierenorganisaties doen aangifte tegen ganzenmoord

Dominee Hans Bouma en tien dierenorganisaties (stichting Comité Dierennoodhulp, stichting Rechten voor al wat Leeft, stichting Dierbewustleven, stichting Een DIER Een VRIEND, stichting Ganzenbescherming, stichting Akka’s Ganzenparadijs, stichting Animal Rights, stichting Bite Back VZW, stichting Stop Dierenleed Nederland en vereniging Stop de ganzenmoord) hebben vandaag aangifte gedaan bij de officier van justitie en de politie van overtreding van de Europese Vogelrichtlijn, de Wet Dieren en de Flora- en Faunawet door Duke Faunabeheer, door Faunabeheereenheid Noord-Holland, door Gedeputeerde Staten Noord-Holland en door de heer J. Klippel, inspecteur sectorhandhaving provincie Noord-Holland.

Op dinsdagochtend 7 juli bij het crematorium in Schagen en op vrijdagmiddag 10 juli in Spijkerboor werden door toedoen van bovengenoemde wetsovertreders in Schagen 1807 ganzen en in Spijkerboor circa duizend ganzen onnodig in hun gezondheid en welzijn benadeeld tijdens het wreed vangen en vergassen met mishandeling, veel angst aanjagen, stress en intens lijden voor de dieren met de dood als doel en gevolg.

De ganzen werden bijeengedreven en in een vangkraal opgesloten, terwijl een gerechtelijke uitspraak (Europese Vogelrichtlijn) hierover zegt dat voor het gebruik daarvan geen wettelijke grond is en dat een vangkraal daarom niet gebruikt mag worden. Bovendien loopt er een bezwaarprocedure tegen deze ontheffing voor het vangen en vergassen van ganzen in Noord-Holland die begin juni is gestart door de Faunabescherming en bewust is genegeerd door Faunabeheereenheid Noord-Holland. De heer J. Klippel, inspecteur sectorhandhaving provincie Noord-Holland, die vrijdagmiddag 10 juli ter plekke aanwezig was bij het opdrijven van circa duizend ganzen in een kraal om hen daarin op te sluiten om vergast te worden, weigerde de wet te handhaven toen de dierenorganisaties hem er op wezen dat de vangkraal een verboden middel is om te gebruiken.

Hoe Duke Faunabeheer te werk gaat tijdens het vangen van ganzen is goed op het filmmateriaal van een vangactie begin juni in de Jan Durkspolder bij Oudega (S) in Friesland te zien. Op deze filmbeelden is paniek, stress, angst en vertrapping bij de ganzen te zien, zie http://www.lc.nl/friesland/video… . In Schagen werden er opnieuw te veel ganzen in het afgezette gedeelte gevangen gehouden, waardoor hen volstrekt onnodig pijn en angst werd aangedaan met een vergassingsdood als doel.

Vergassing geen zachte dood

Vergassing met CO2 veroorzaakt extreem veel dierenleed, omdat het tot een langzame verstikkingsdood lijdt. Het is pijnlijk, omdat het ernstige irritatie van het slijmvlies veroorzaakt. Het dier vertoont stuiptrekkingen, snakt naar lucht en probeert te vliegen. Het sterven kan wel tot 5 minuten duren. Bedrijven als Duke Faunabeheer geven geen openheid hierover door camera’s op te hangen in de vergassingscontainers zodat een ieder kan zien dat dit zeker geen snelle en zachte dood is voor de dieren. Eerder onderzoek en beeldmateriaal over andere dieren (waaronder varkens) die vergast worden, liet al zien welk een leed er aan de vergassingsdood te pas komt.

Ganzenmoord zinloos

Provincies hebben de afgelopen jaren enorme aantallen ganzen gedood. Maar onderzoeken van Alterra en Sovon hebben uitgewezen dat deze grootschalige dodingen geen meetbaar effect hebben op de populatie en ook niet op de landbouwschade. Het huidige massale dodingsbeleid is daarom dweilen met de kraan open. Het is namelijk een basisprincipe in de ecologie: een populatie die de draagkracht van de omgeving nog niet heeft bereikt, groeit snel. Ganzenbestrijding houdt daardoor de populatie in een groeifase. Dat een populatie zich in rap tempo herstelt bij een onveranderd voedselaanbod blijkt duidelijk uit onderzoek van Sovon in Utrecht, waar al honderduizenden ganzen de dood vonden: het aantal ganzen in de zomer laat daar een gemiddelde jaarlijkse populatiegroei zien van maar liefst 9 procent. De vergassing van vierduizend ganzen op Texel in 2009 had een identiek effect: er leven nu op Texel zowel ’s zomers als ’s winters net zoveel ganzen als voor de vergassingen. Het massaal doden van ganzen lost geen enkel probleem op omdat de oorzaak niet aangepakt wordt.


Toelichting aangifte

Aangifte is gedaan van overtreding van de Europese Vogelrichtlijn, de Wet Dieren (artikel 1.3 lid 1,2 en lid 3, artikel 2.1 lid 1) en de Flora- en Faunawet (artikel 72, lid 1)

Bezwaarprocedure tegen deze ontheffing en dus tegen deze vangacties loopt nog en is begin juni gestart door de Faunabescherming en is bewust genegeerd door Faunabeheereenheid Noord-Holland.

Vangkraal verboden middel: Eind juni heeft een rechter in Gelderland zich uitgesproken over het feit dat het gebruiken van een vangkraal verboden is omdat er geen wettelijke grondslag voor is, zie: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2015:4141

Wet Dieren, artikel 1.3. Intrinsieke waarde
1. De intrinsieke waarde van het dier wordt erkend. 2. Onder erkenning van de intrinsieke waarde als bedoeld in het eerste lid wordt verstaan erkenning van de eigen waarde van dieren, zijnde wezens met gevoel. Bij het stellen van regels bij of krachtens deze wet, en het nemen van op die regels gebaseerde besluiten, wordt ten volle rekening gehouden met de gevolgen die deze regels of besluiten hebben voor deze intrinsieke waarde van het dier, onverminderd andere gerechtvaardigde belangen. Daarbij wordt er in elk geval in voorzien dat de inbreuk op de integriteit of het welzijn van dieren, verder dan redelijkerwijs noodzakelijk, wordt voorkomen en dat de zorg die de dieren redelijkerwijs behoeven is verzekerd. 3. Voor de toepassing van het tweede lid wordt tot de zorg die dieren redelijkerwijs behoeven in elk geval gerekend dat dieren zijn gevrijwaard van:

  1. dorst, honger en onjuiste voeding;
  2. fysiek en fysiologisch ongerief;
  3. pijn, verwonding en ziektes;
  4. angst en chronische stress;
  5. beperking van hun natuurlijk gedrag; voor zover zulks redelijkerwijs kan worden verlangd.

Wet Dieren, artikel 2.1. Dierenmishandeling
Lid 1: Het is verboden om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van een dier te benadelen.

Flora- en faunawet, artikel 72
Lid 1: Bij algemene maatregel van bestuur worden, voorzover noodzakelijk in afwijking van artikel 15, de middelen aangewezen waarmee, met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 65 tot en met 70, dieren mogen worden gevangen of gedood. Als middelen worden slechts aangewezen middelen die geen onnodig lijden van dieren veroorzaken.

 

animal-rights-aangifte-dierenmishandeling-en-verboden-gebruik-van-vangkraal-bij-ganzenvergassingen

Bron foto: stichting Animal Rights